plains coreopsis, Asteraceae; Coreopsis tinctoria
8/21/18