poison sumac, Anacardiaceae, Toxicodendron vernix
5/20/17