European eyebright, Orobanchaceae, Euphrasia stricta
8/14/19