prairie milkweed, Apocynaceae, Asclepias hirtella
11/22/19