gooseneck loosestrife, Myrsiniaceae, Lysimachia clethroides
11/28/20